نمرەى میدتێرمى قوتابیانى بەشى دارایى و بانک ق

Leave a comment