ئەنجامی تانەگرتن بۆ تاقیکردنەوەکانی کۆتایی ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم

ئەنجامی تانەگرتنی قوتابیان بۆ تاقیکردنەوەکانی کۆتایی ساڵی خوێندنی ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم