خولی یەکەم

خشتەی تاقیکردنەوەی تیؤری کۆتایی ساڵ بۆ بەشی بایلۆجی خولی یەکەم

خشتەی تاقیکردنەوەی تیؤری کۆتایی ساڵ بۆ بەشی کۆمپیوتەر

خشتەی تاقیکردنەوەی تێوری کۆتایی ساڵ عبور وداواكراو خولی یەکەم

خشتەی تاقیکردنەوەی پراکتیکی کۆتایی ساڵ عبور وداواكراو خولی یەکەم

خشتەی تاقیکردنەوەی تیؤری کۆتایی ساڵ بۆ بەشی زانستی ژینگە خولی یەکەم

خشتەی تاقیکردنەوەی تیؤری کۆتایی ساڵ بۆ بەشی کیمیا خولی یەکەم

خشتەی تاقیکردنەوەی تیؤری کۆتایی ساڵ بۆ بەشی فیزیک خولی یەکەم

خشتەی تاقیکردنەوەی تیؤری کۆتایی ساڵ بۆ بەشی ماتماتیک خولی یەکەم

خشتەی تاقیکردنەوەی پراکتیکی کۆتایی ساڵ بۆ بابەتی ئنگلیزی خولی یەکەم

خشتەی تاقیکردنەوەی پراکتیکی کۆتایی ساڵ عبور وداواكراو خولی یەکەم

خشتەی تاقیکردنەوەی تیؤری کۆتایی ساڵ بۆ بەشی جیۆلوجی خولی یەکەم