تقدیم سمنار من قبل تدرسی فی قسم اللغە العربیە

قدم التدرسی د. شوکت سمنارا بعنوان: الفرق بین دلالە حرفی الجر اللام وإلى فی قسم اللغە العربیە

Leave a comment