فەرمانى زانکۆیی وکارگێرى بۆ وەڕگیراوەکانى خوێندنى باڵا/ کۆلێژى زمان (راوەندى دووەم)

فەرمانى زانکۆیی وکارگێرى بۆ وەڕگیراوەکانى خوێندنى باڵا/ ك كۆلێژى زمان

Leave a comment